Pravilnik o nagrađivanju zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU ZAPOSLENIH U TEHNIČKOJ ŠKOLI „MILETA NIKOLIĆ“

 

 Aranđelovac, februar 2014. godine 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1 .

Ovim Pravilnikom (u daljem tekstu: pravilnik) u Tehničkoj školi „Mileta Nikolić“ iz Aranđelovca,( u daljem tekstu:škola ), u skladu Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene uosnovnim i srednjim školama i domovima učenika , uređuju se vrste nagrada zaposlenimau školi , ostvareni rezultati rada na osnovu kojih se nagrade dodeljuju i organ škole kojidonosi odluku o dodeljivanju nagrade .

 

Član 2 .

Stvaralački rad zaposlenih u školi na unapređenju obrazovno vaspitnog rada i organizaciji rad, posebno se stimulišu i nagrađuju srazmerno ostvarenim rezultatima takvog rada .

 

II NAGRADE ZAPOSLENIMA

 

Član 3 .

Zaposleni u školi su dužni da svoj posao obavljaju savesno i nepristrasno uskladu sa Ustavom i Zakonom .

 

Član 4 .

Nagrade zaposlenima u vidu novčane naknade isplaćivaće se iz sopstvenih slobodnih prihoda škole i donacija , koji ne ulaze u sredstva koja se koriste za unapređenje učeničkog standarda i obrazovno-vaspitnog procesa, a na osnovu dostavljenog mesečnog izveštaja finansijske službe komisiji Nastavničkog veća.

 

III VRSTE NAGRADA

 

Član 5 ..

1) Za ostvarene rezultate na stručnim takmičenjima i takmičenjima iz nastavnih predmeta koje su učenici postigli na :

-opštinskom takmičenju za osvojeno 1., 2. ili 3. mesto – 5% od utvrđene zarade zaposlenog;

-okružnom takmičenju za osvojeno 1., 2.  ili 3. mesto – 15% od utvrđene zarade zaposlenog;

-republičkom takmičenju za osvojeno 1., 2.  ili 3 mesto – 20% od utvrđene zarade zaposlenog;

-međunarodnom takmičenju za osvojeno 1., 2. ili 3 mesto – 30% od utvrđene zarade zaposlenog;

Nagrada se daje zaposlenima – predmetnim i pomoćnim nastavnicima koji su svojim radom doprineli ostvarivanje navedenih rezultata učenika. Nagrada se daje za rang takmičenja , a ne za broj učenika, po završenom takmičenju.

2) Za osvojena mesta na konkursu za izbor literarnih radova učenika na:

-opštinskom takmičenju za osvojeno 1., 2. ili 3 mesto – 5% od utvrđene zarade

zaposlenog ;

– okružnom takmičenju za osvojeno 1., 2. ili 3 mesto – 15% od utvrđene zaradezaposlenog;

– republičkom takmičenju za osvojeno 1., 2. ili 3 mesto – 20% od utvrđene zaradezaposlenog;

– međunarodnom takmičenju (olimpijada) za osvojeno 1., 2. ili 3. mesto – 30% od utvrđene zaradezaposlenog.

Nagrada u napred utvrđenom novčanom iznosu nastavniku zaslužnom za ostvarenerezultate učenika,daje se ne po broju učenika, već na osnovu ranga takmičenja ,pozavršenom takmičenju.

3) Za osvojena mesta na konkursu za likovne radove učenika na:

-opštinskom takmičenju za osvojeno 1., 2. ili 3. mesto –5% od utvrđene zarade

zaposlenog;

-okružnom takmičenju za osvojeno 1., 2. ili 3. mesto –15% od utvrđene zaradezaposlenog;

-republičkom takmičenju za osvojeno 1., 2.  ili 3. mesto -20% od utvrđene zaradezaposlenog;

-međunarodnom takmičenju za osvojeno 1., 2. ili 3. mesto –30% od utvrđene zarade

zaposlenog .

Nagrada se daje zaposlenom zaslužnom za ostvarene rezultate učenika i daje se ne po broju učenika, već na osnovu ranga takmičenja, po završenom takmičenju.

4) Za ostvarene rezultate i uspeh u sportskim takmičenjima učenika na:

-opštinskom takmičenju za osvojeno 1., 2. ili 3. mesto –5% od utvrđene zaradezaposlenog;

-okružnom takmičenju za osvojeno 1., 2. ili 3. mesto – 15% od utvrđene zaradezaposlenog;

-republičkom takmičenju za osvojeno 1., 2. ili 3. mesto – 20% od utvrđene zaradezaposlenog;

-međunarodnom takmičenju za osvojeno 1., 2.  ili 3. mesto – 30% od utvrđenezarade zaposlenog.

Nagrada se dodeljuje zaslužnom zaposlenom za ostvarene sportske rezultate učenika poosnovu ranga takmičenja, po završenom takmičenju.

5 ) Zaposleni koji su dali svoj doprinos :

– za organizaciju školskih proslava, takmičenja, skupova i sl.;

– marketinškoj kampanji škole i

– radu u školskim timovima, ostvaruju pravo na novčanu nagradu u iznosu od 10% od utvrđene zarade zaposlenog, a na osnovu mišljenja komisije Nastavničkogveća, po ostvarenom doprinosu.

6)Za ostvarene rezultate na takmičenjima iz veronauke:

– za osvojeno 1., 2. I 3. mesto na kvalifikacijama – 5% od utvrđene zaradezaposlenog;

– za osvojeno 1., 2. I 3. mesto u polufinalu – 10% od utvrđene zaradezaposlenog;

– za osvojeno 1., 2. I 3. mesto u finalu – 15% od utvrđene zarade zaposlenog;

Nagrada se daje zaposlenom zaslužnom za ostvarene rezultate učenika i daje se ne po broju učenika, već na osnovu ranga takmičenja, po završenom takmičenju.

7) Za ostvarene rezultate rada, broj dana za koji se može uvećati dužina godišnjeg odmora iznosi:

– za ostvarene izuzetne rezultate – četiri radna dana, što podrazumeva:

• da ostvaruje izuzetan neposredni kontakt sa učenicima, drugim zaposlenim i roditeljimaučenika;

• pruža pomoć drugim zaposlenima;

• radi u različitim komisijama škole;

• ima povećan obim posla i izvršava ih pre postavljenih rokova;

• kreativan je u radu i koristi sva savremena sredstva za rad;

•da njegovi učenici postižu izuzetne rezultate u učenju i na takmičenjima osvajajunagrade, pohvale i zahvalnice.

– za vrlo uspešne rezultate – tri radna dana, što podrazumeva:

• da poštuje učenike, druge zaposlene i roditelje učenika;

• pruža pomoć drugim zaposlenima;

• ispunjava postavljene rokove za dodeljene poslove i uspešan je u njima;

• učestvuje na svim takmičenjima i kulturnim manifestacijama sa učenicima;

• kreativan je u radu i koristi sva savremena sredstva za rad.

– za uspešne rezultate – dva radna dana, što podrazumeva:

• savesno zalaganje i obavljanje poslova svog ili drugog radnog mesta, ukoliko sumu tiposlovi dodeljeni nalogom direktora;

• da poštuje učenike, druge zaposlene i roditelje učenika;

• da radi na kulturnoj i javnoj delatnosti Škole;

• da koristi sva savremena sredstva za rad.

Zaposlenom se može uvećati godišnji odmor samo po jednoj od napred navedenih

kategorija.

IV ORGANI ZA DODELJIVANJE NAGRADA

 

Član 6.

Inicijativu za nagrađivanje zaposlenih može dati stručno veće, direktor škole i članovi Školskog odbora.

 

Član 7.

Predlog za nagrađivanje zaposlenih mora prethodno biti iznet na sednici Nastavničkog veća koje se o njemu izjašnjava.

Nastavničko veće je obavezno da predlog razmotri i o njemu odluči najkasnije u roku od15 dana od dana podnošenja predloga.

Članove komisije Nastavničkog veća koja daje mišljenje o nagrađivanju imenuje direktor škole.

Član 8 .

Na odluku o dodeljivanju nagrade može se podneti prigovor školskom odboru u roku od 8 dana, od dana donošenja odluke.

Prigovor može podneti svaki zainteresovani zaposleni u školi.O prigovoru odlučuje Školski odbor u roku od 8 dana, od dana kada je prigovor dostavljen.

 

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 9 .

Za sve što nije regulisano ovim Pravilnikom primenjivaće se odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

Član 10 .

Postupak izmena i dopuna ovog Pravilnika vrši se na način i po postupku kako je utvrđeno donošenje Pravilnika.

 

Član 11.

O sprovođenju odredaba ovog Pravilnika staraće se direktor škole i Nastavničko veće .

Član 12 .

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Školski odbor škole .

 

Član 13 .

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli škole.

Comments are closed.